• Regulamin

Regulamin sklepu
Art. 1. DEFINICJE

Właścicielem sklepu internetowego Sklep BATTLE-MODELS jest WSF Włodzimierz Kargiński z siedzibą w Gdyni, Narcyzowa 1a/20, 81-653 Gdynia, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 741-102-13-49.

Sklep BATTLE-MODELS

Strona internetowa jest prowadzona przez Sklep BATTLE-MODELS w języku polskim. Za jej pośrednictwem, każdy zarejestrowany na stronie klient może zamówić oferowane tam towary.

TOWAR

Produkty oferowane na Sklep BATTLE-MODELS w podanych cenach, do wyczerpania zapasów.

UŻYTKOWNIK

Podmiot, który uzyskał dostęp do towarów proponowanych przez Sklep BATTLE-MODELS na zasadach określonych w Regulaminie.

SPRZEDAJĄCY

WSF Włodzimierz Kargiński

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Sklepu Sklep BATTLE-MODELS.

TRANSAKCJE

Procedury zawierania umów sprzedaży Towarów.

KONTO

Prowadzone dla Użytkownika przez Sklep BATTLE-MODELS pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklep BATTLE-MODELS.

REJESTRACJA

Procedura zakładania Konta

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin Sklepu Sklep BATTLE-MODELS

 

Art. 2. WARUNKI WSPÓŁPRACY

2.1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2.

Użytkownik w celu Rejestracji powinien podać dane, które umożliwią zawarcie umowy sprzedaży oraz jej realizację. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Sklep BATTLE-MODELS.

2.3.

Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Sklep BATTLE-MODELS, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep BATTLE-MODELS w ramach Sklep BATTLE-MODELS, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.

2.4.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, Artykuł 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on czynność złożenia zamówienia w Sklep BATTLE-MODELS, które jest w trakcie realizacji.

2.5.

W wyniku prawidłowej Rejestracji Sklep BATTLE-MODELS tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w sklepie BATTLE-MODELS loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika pełni podana przez niego w trakcie rejestracji nazwa użytkownika.

2.6.

Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego po zalogowaniu na stronie BATTLE-MODELS. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług sklepu BATTLE-MODELS, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu).

2.7.

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat należnych za dotychczasowe działania w ramach sklepu BATTLE-MODELS.

2.8.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta małżonkowi Użytkownika. Użytkownik, który udostępnił swoje Konto ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane przez małżonka Użytkownika w ramach sklepu BATTLE-MODELS. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

2.9.

Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może przekażać Konto jego małżonkowi.

2.10.

Sklep BATTLE-MODELS zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, że użytkownik nie przestrzega Regulaminu sklepu. Konto może zostać odblokowane, gdy Użytkownik zacznie stosować się do Regulaminu.

2.11.

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników sklepu BATTLE-MODELS oraz Sklepu BATTLE-MODELS.

 

Art. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1.

Sklep BATTLE-MODELS nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

3.2.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

3.3.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

3.4.

Sklep BATTLE-MODELS nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

3.5.

Sklep BATTLE-MODELS zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

II. TRANSAKCJE

 

Art. 4. PRZEBIEG TRANSAKCJI

4.1.

Aby przeglądać ofertę na stronie Sklepu BATTLE-MODELS, jak również umieszczać w koszyku wybrane przez Kupującego produkty rejestracja/logowanie nie jest wymagana.

Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna (zamówienia). W celu złożenia zamówienia należy postępować zgodnie z trzema krokami: Krok 1: Dodawanie produktów do koszyka; Krok 2: Wybór rodzaju płatności i wysyłki; Krok 3: Potwierdzenie zamówienia.

4.2.

Po złożeniu zamówienia, na adres mailowy Użytkownika, podany w procesie rejestracji, wysyłany jest mail z wszystkimi danymi dotyczącymi zawartej transakcji oraz z danymi niezbędnymi do jej zrealizowania (nr zamówienia, link do jego potwierdzenia, zamówione Towary, wartość i koszt zamówienia, wybrany rodzaj przesyłki, sposób zapłaty, dane, na które ma być wysłana przesyłka, dane do dokonania ewentualnej przedpłaty).

4.3.

Zamówień niepotwierdzonych złożonych w sklepie BATTLE-MODELS, Sklep BATTLE-MODELS nie realizuje.

4.4.

W niektórych przypadkach Sklep BATTLE-MODELS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, w szczególności, gdy:

a. Towar był dostępny w Sklepie BATTLE-MODELS, natomiast fizycznie brakuje go w magazynie.

b. Dostępny towar jest uszkodzony, a brak było o tym informacji w opisie Towaru.

c. Zamówienie nie zostało potwierdzone w odpowiednim czasie.

d. Zamówienie z opcją przedpłaty nie zostało opłacone.

 

Art. 5. REALIZACJA TRANSAKCJI

5.1.

Sposoby płatności:


a. Przedpłata przelewem. Kupujący płaci za Trasakcję przelewem zwykłym na konto Sklep BATTLE-MODELS po złożeniu zamówienia, przed otrzymaniem przesyłki (Zamówienie płatne z góry). Po zaksięgowaniu przelewu, przesyłka wysyłana jest Kupującemu.

b. Przedpłata za pośrednictwem operatora płatności Payu albo Paypal - Kupujący płaci za Trasakcję za pośrednictwem Payu albo Paypala po złożeniu zamówienia, przed otrzymaniem przesyłki (Zamówienie płatne z góry). Po zaksięgowaniu przelewu, przesyłka wysyłana jest Kupującemu.

5.2.

Wysyłka na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost albo innych firm kurierskich, z którymi sklep ma podpisane umowy (patrz: Wysyłka).

Wysyłka poza granice Polski realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, po uprzedniej przedpłacie na nasze konto.

5.3.

Potwierdzenie złożonego zamówienia

W odpowiedzi na poprawnie złożone zamówienie Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

5.4.

Oferta podstawowa i promocje

Sprzedaż produktów z oferty podstawowej, jak również objętych promocją realizowana jest do wyczerpania zapasów towarów lub do zakończenia promocji. Podawana przy niektórych produktach ilość dostępnych egzemplarzy jest wyłącznie orientacyjna i w każdej chwili może okazać się nieaktualna.

 

Art. 6. ZAWARCIE UMOWY

6.1.

Sklep BATTLE-MODELS zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową.

6.2.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedająca ujawnił w opisie produktu czy podkategorii na stronie.

 

Art. 7. DOWÓD KUPNA/SPRZEDAŻY

7.1.

Użytkownikom Kont wystawiane są paragony. Faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

7.2.

Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie lub podanych w uwagach do zamówienia.

 

Art. 8. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

8.1.

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach sklepu BATTLE-MODELS powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Sklepu BATTLE-MODELS lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

8.2.

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach sklepu BATTLE-MODELS umowach.

8.3.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych sklepu Sklep BATTLE-MODELS stanowią przedmiot praw wyłącznych Sklepu BATTLE-MODELS lub producentów Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu BATTLE-MODELS. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

8.4.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach sklepu BATTLE-MODELS materiałów wymaga każdorazowo zgody Sklepu BATTLE-MODELS i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Sklepu BATTLE-MODELS oraz producentów oferowanych Towarów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w sklepie BATTLE-MODELS w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sklepu BATTLE-MODELS, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 9. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

9.1.

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sklep BATTLE-MODELS zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

9.2.

Przeglądając, wypowiadając się, robiąc zakupy w sklepie BATTLE-MODELS lub subskrybując newsletter Sklepu akceptujesz zasady zawarte w poniższej Polityce Prywatności.

9.3.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep BATTLE-MODELS obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

9.4.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Sklepu BATTLE-MODELS

9.5.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzaj sklepu BATTLE-MODELS.

9.6.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze sklepu BATTLE-MODELS możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

9.7.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej ze sklepem sklepem BATTLE-MODELS. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu BATTLE-MODELS (np. zmiany, nowe produkty, wewnętrzne promocje) oraz nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

9.8.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe (imię i nazwisko) podane przy okazji wysyłania opinii do produktów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

9.9.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary sklepu BATTLE-MODELS mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Przykładem wykorzystania cookies w sklepie BATTLE-MODELS może być opcja "zapamiętaj moje hasło", która likwiduje konieczność logowania przy każdej wizycie w sklepie.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

9.10.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach Sklep BATTLE-MODELS.

9.11.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Staramy się opisać jak najdokładniej każdy produkt umieszczony w sklepie BATTLE-MODELS. Opinie klientów na temat produktów, które umieszczają oni w sklepie BATTLE-MODELS nie zawsze zgadzają się z naszymi opiniami na ich temat.

9.12.

Powyższy dokument był wzorowany na Polityce Prywatności serwisu www.CNEB.pl Piotra Majewskiego, twórcy e-zinu CzasNaE-Biznes.

 

Art. 10. ZMIANY REGULAMINU

10.1.

Sklep BATTLE-MODELS może zmienić w każdej chwili zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep BATTLE-MODELS, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepie BATTLE-MODELS zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

10.2.

Użytkownik o takich zmianach zostanie powiadomiony w sklepie BATTLE-MODELS oraz za pośrednictwem newslettera, jeżeli go subskrybuje. Za akceptację zmian uważa się automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w sklepie BATTLE-MODELS. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze sklepem BATTLE-MODELS ze skutkiem określonym w art. 10.1

 

Art. 11. ZAMKNIĘCIE KONTA

11.1.

Konto Użytkownika jest zakładane i aktywne bezterminowo. Użytkownik może w każdym momencie zwrócić się z prośbą o zamknięcie konta poprzez wysłanie listu drogą mailową na adres Sklepu BATTLE-MODELS@umbraturris.com lub telefonicznie. W tym celu niezbędne jest podanie danych weryfikujących prawo do tego konta (loginu i hasła, lub gdy użytkownik takich danych nie pamięta, podanie danych teleadresowych Użytkownika. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, chyba że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia. W takim przypadku konto zostanie zamknięte po sfinalizowaniu transakcji.

11.2.

Z ważnych przyczyn konto może zostać zablokowane przez Sklep BATTLE-MODELS po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika.

 

Art. 12. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1.

Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem BATTLE-MODELS w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. elektronicznej: shop@battle-models.com

b. telefonicznej: 607 937 925

12.2.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sklep BATTLE-MODELS lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Jeśli po rozpakowaniu i sprawdzeniu przesyłki przez Kupującego towar okaże się wadliwy lub niewłaściwy prosimy o zgłoszenie reklamacji w ciągu 14 dni roboczych (bez sobót i niedziel) od daty otrzymania przesyłki. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona, a wadliwy towar wymieniony na pełnowartościowy lub (jeśli nie będziemy posiadali go już w sprzedaży) zwrócimy pieniądze na wskazany przez numer rachunku bankowego bądź przekazem pocztowym na adres podany przez Kupującego. Możliwe jest również odtrącenie wartości tego towaru od kolejnego zamówienia. Wymiana towaru lub zwrot pieniędzy następuje po uprzednim poinformowaniu nas o zaistniałej sytuacji, zaakceptowaniu przez nas reklamacji, przesłaniu nam reklamowanego towaru, zwykłą paczką pocztową lub listem poleconym na swój koszt lub doręczeniu tego towaru do nas osobiście. Jeżeli reklamacja jest zasadna odeślemy koszt wysyłki, jaki poniósł Kupujący na podane przez Kupującego konto.

12.3.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres Sklepu BATTLE-MODELS@umbraturris.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w sklepie BATTLE-MODELS (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

12.4.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep BATTLE-MODELS zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.5.

Sklep BATTLE-MODELS rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Sklep BATTLE-MODELS może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od finalizacji zamówienia.

12.6.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sklep BATTLE-MODELS może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

Art. 13. Zwroty Towarów

Zgodnie z ustawą dotyczącą sprzedaży na odległość (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informujemy, że klientowi, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do odstąpić od niej bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (np. drogą mailową) w terminie 14 dni od zawarcia umowy - w naszym przypadku od momentu otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku, klient w ciągu 14 dni powinien odesłać zwracany produkt na własny koszt, który nie nosi znamion używania i nie może być uszkodzony (w przypadku książek i podręczników nie powinien wyglądać na czytany, a w przypadku oryginalnie zafoliowanych produktów, folia producenta powinna nie być naruszona w stopniu wskazującym na otwarcie produktu.) Klient odsyła produkt na własny koszt, a Sklep BATTLE-MODELS zwraca kwotę zapłaconą przez klienta, która wynika ze złożonego zamówienia lub jego części, w momencie, gdy nie są zwracane wszystkie produkty z danego zamówienia.

 

Art. 14. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem BATTLE-MODELS, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSF Włodzimierz Kargiński w ramach sklepu BATTLE-MODELS na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep BATTLE-MODELS w ramach sklepu BATTLE-MODELS będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Art. 15. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: shop@batte-models.com. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WSF Włodzimierz Kargiński

ul. Narcyzowa 1a/20

81-653 Gdynia

tel: 607 937 925

e-mail: shop@battle-models.com

 

- WZÓR -

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nr zamówienia internetowego/nr paragonu/faktury: …………………………………………………

Imię i Nazwisko konsumenta ……………………………………………………………

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………

Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwemrachunku bankowego numer*:………………………………………………………………

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów w sklepie Sklep BATTLE-MODELS - https://www.battle-models.com

L.p. Nazwa Towaru Ilość sztuk

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy adres:

WSF Włodzimierz Kargiński

Narcyzowa 1a/20

81-653 Gdynia

tel: 607 937 925

e-mail: shop@battle-models.com

 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru Sklep BATTLE-MODELS wystawi Konsumentowi paragon/fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres.

 

………………………………

Data i podpis Konsumenta

* numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży; nie dotyczy Zamówień opłaconych przez płatności elektroniczne oraz raty; Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: WSF Włodzimierz Kargiński, Narcyzowa 1a/20, 81-653 Gdynia lub na adres e-mail: shop@battle-models.com. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wyżej wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: WSF Włodzimierz Kargiński, Narcyzowa 1a/20, 81-653 Gdynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Art. 16. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.